Quay lại

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

25/01/2021

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

 

 

1. Đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

 

 

Xây dựng môi trường làm việc an toàn

 

Trích Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động;

Điều 74:

1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây:

a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

5. An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

c) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

d) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Bạn có thắc mắc về “Quyền và nghĩa vụ khi được tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 ?”

1. Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên

  • Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong phân xưởng chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở đội trưởng, tổ trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định;
  • Giám sát thực hiện tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, vật tư, thiết bị, chất và nơi làm việc;
  • An toàn, vệ sinh viên tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn người lao động mới đến làm việc ở tổ các biện pháp làm việc an toàn đối với;
  • An toàn, vệ sinh viên kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời khắc phục kịp thời những mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
  • An toàn, vệ sinh viên báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc nếu mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động kiến nghị với người sử dụng lao động không được khắc phục.

2. Quyền của an toàn, vệ sinh viên

  • An toàn, vệ sinh viên được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động cần phải tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  • An toàn, vệ sinh viên được dành thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho và được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • An toàn, vệ sinh viên có thể yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nếu có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và An toàn, vệ sinh viên phải chịu trách nhiệm về quyết định đó;

2. Chương trình khung huấn luyện:

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (gi)

Tổng s

Trong đó

thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

II

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 

 

3.Thời gian huấn luyện: 

- Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 02 năm trên toàn quốc.

 

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

<< ĐĂNG KÝ >> HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

Bài Viết Khác