Quay lại

Sổ đăng ký cổ đông là gì? Khái niệm và quy định mới nhất

18/09/2021

Sổ đăng ký cổ đông là gì? Khái niệm và quy định mới nhất?


Sổ đăng ký cổ đông là gì? Quy định về lập Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần cụ thể như thế nào? Nội dung lập sổ cổ đông.

1.Sổ đăng ký cổ đông là gì 

   Theo Luật Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký cổ đông hay trên thực tế gọi đơn giản là sổ cổ đông. Sổ cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông như một hình thức chứng thực quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần.

   Công ty phải lập sổ đăng ký cổ đông sau khi thành lập công ty cổ phần và chào bán thành công số cổ phần phát hành.

2.Quy định về lập Sổ đăng ký cổ đông 

   Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hình thức lập như nói trên:Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

3.Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

4.Trách nhiệm thông báo thay đổi sổ cổ đông trong các trường hợp

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông sáng lập, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Công ty có trách nhiệm thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi;

   Lưu ý: Khi cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông;

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Các thông tin về cổ đông phải được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty;

– Chuyển nhượng cổ phần: Công ty có trách nhiệm cập nhật, thay đổi sổ đăng ký cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

   Lưu giữ: Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

   Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trên đây là những thông tin cơ bản về quy định lập Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần.

 

Biên tập: Thanh Đăng

Bài Viết Khác